Regulamin subskrypcji

 

§ 1

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Usługodawca – Zakład Usług Jubilerskich „AGAT” Grzegorz Cholewczynski, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 8, 85-321 Bydgoszcz,

2. Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów,

3. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji Newslettera,

4. Subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania Newslettera,

5. Rejestracja – zamówienie subskrypcji Newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi,

6. Pliki cookies – (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettery należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.

3. W celu świadczenia usługi, Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

4. Każda zarejestrowana osoba w każdej chwili może dokonać zmiany bądź usunięcia swoich danych, wprowadzonych w procesie rejestracji.

 

 

§ 3

Zasady korzystania z usługi

   Newslettery rozsyłane są w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adresy e-mailowe dodane do bazy subskrybentów.

   Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania Newsletterów ma każdy użytkownik internetu, zainteresowany tą usługą.

   Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez formularz rejestracji dostępny na stronie intrnetowej sklepu agat-jubiler.pl/online/

   Po dokonaniu rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem zwrotnym, aktywującym subskrypcję Newslettera. Poprzez kliknięcie w link zwrotny subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę korzystania z subskrypcji.

   Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się po aktywacji subskrypcji, zgodnie z częstotliwością danego Newslettera.

   Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji Newslettera podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

   W każdej chwili subskrybent ma możliwość rezygnacji z subskrypcji pojedynczego Newslettera lub całej usługi.

   Z chwilą rezygnacji na adres subskrybenta nie będzie przesyłany Newsletter, którego dotyczy rezygnacja lub też – gdy rezygnacja dotyczyła wszystkich Newsletterów – subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.

   Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Aby korzystać z usługi, trzeba mieć komputer z dostępem do internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych jest Zakład Usług Jubilerskich „AGAT” Grzegorz Cholewczynski, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 8, 85-321 Bydgoszcz,

2. Dane osobowe, tj. adresy e-mail, zbierane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newslettery.

3. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

5. Dane są podawane przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newslettery.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej usługi Newslettery.

 

§ 6

Odpowiedzialność usługodawcy

   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną:

- działaniem sił wyższych,

- awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym subskrybenta,

- jakością łącza (połączenia) subskrybenta z internetem,

- awariami urządzeń dostawców internetu subskrybenta.

   Newslettery nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 7

Procedura reklamacyjna

   Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym agat-jubiler@o2.pl

   Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów oraz treść reklamacji.

   Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

   Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 8

Przepisy końcowe

1. Regulamin usługi Newslettery dostępny jest pod adresem Regulamin subskrypcji

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.


Data opublikowania regulaminu: 1.08.2016r