REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.agat-jubiler.pl

Sprzedającym jest:

Zakład Usług Jubilerskich „AGAT” Grzegorz Cholewczyński, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 8, 85-321 Bydgoszcz,

prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej,

podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 9670424623, Regon: 090073010 zwany także zamiennie „Usługodawcą".


Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonu kontaktowego: 52 373-53-35,

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: agat-jubiler@o2.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


2. Klient(Kupujący) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.


3. Usługodawca (Sprzedający) - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.


5. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.


6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.


7. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.agat-jubiler.pl/online/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.


8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


10. Serwis tpay.com (dawniej transferuj.pl) - „Serwis płatności on-line” – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

11. Pliki cookies – (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.agat-jubiler.pl/online/

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Zdjęcia Towarów mają charakter informacyjny i nie oddają ich rzeczywistej wielkości, cechy, właściwości produktu umieszczone są w opisie każdego z nich,

6. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą Cookies i Java Script, bądź innej równorzędnej,

b. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient wraz z zamówionym Towarem, otrzymuje fakturę VAT, która w postaci elektronicznej zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji konta w serwisie.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący umieszcza swoje dane osobowe w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W sytuacji tej, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony jest od momentu:

- wpływu wpłaty na rachunek bankowy - w przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy, 

- zaakceptowaniu płatności przez Serwis Płatności on-line - w przypadku wyboru płatności on-line,

- natychmiast - w przypadku wyboru opcji za pobraniem,

- natychmiast - w przypadku wyboru opcji odbioru i płatności osobiście

11. Sprzedający może odmówić sprzedaży towaru, gdy na skutek awarii systemu sklepowego błędnie została wyświetlona cena towaru lub ilość posiadanego towaru na stanie (brak towaru).


§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku niektórych przedmiotów istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego po wcześniejszym wyborze takiej właśnie formy, jednak nie prędzej niż po 48h od momentu zamówienia.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności „przelew tradycyjny" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Koszty wysyłki towaru ponosi Kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności i jest podana w podsumowaniu Państwa zakupów przed dokonaniem potwierdzenia Zamówienia.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest FAKTURA VAT

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com (dawniej transferuj.pl)

- tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe sklepu,


§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski.

2. Przed odebraniem przesyłki realizowanej poprzez Pocztę Polską lub firmy kurierskiej, należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.


§ 7 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz numer konta, na które Sklep dokona zwrotu należnej kwoty po pozytywnym rozpatrzeniu oświadczenia.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

5. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu:

- gdy dowodem zakupu jest paragon fiskalny, Sklep w ciągu 7 dni dokona zapłaty na wskazane przez Klienta konto,

- gdy dowodem zakupu jest faktura VAT - zostanie wystawiona faktura korygująca. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę, podpisanej kopii faktury korygującej, w ciągu 7 dni Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto.

 

 

§ 8 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji produktu widnieją w jego opisie na stronach sklepu. Klient przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Usługodawcy.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Gwarancja nie obejmuje przypadku, gdy wyrób ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu z winy klienta.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych opisane są w osobnym dokumencie. Dane osobowe - Informacja o Twoich danych osobowych

 

§ 10 Zmiana Regulaminu


1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 11 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Data opublikowania regulaminu: 22.05.2018r